Шүүлтүүр:
Хайлтын үр дүнд 5850 стандарт байна.
Хайлтанд тохирох өгөгдөл олдсонгүй