Шүүлтүүр:
Хайлтын үр дүнд 5660 стандарт байна.
Хайлтанд тохирох өгөгдөл олдсонгүй