Шүүлтүүр:
Хайлтын үр дүнд 6410 стандарт байна.
Хайлтанд тохирох өгөгдөл олдсонгүй