MNS ISO 4325 : 1999

Саван ба угаагч бодис. Хелат нэгдэл (батжилтай комплекс нэгдэл)–ийн агуулга тодорхойлох Титрметрийн арга

Хамрах хүрээ

Энэхүү олон улсын стандарт нь 2%-иас ихгүй хелат нэгдэл агуулсан саван ба угаагч бодисын найрлага дахь хелат нэгдлийн агулгыг тодорхойлох шинжилгээний аргад хамаарна. Этилендиаминтетрацууны хүчил (ЭДТА) хамгийн өргөн хэрэглэдэг хелат нэгдлүүдийн нэг юм. Энэ арга нь зарчимын хувьд ЭДТА ба түүний давсны агуулгыг тодорхойлоход зориулагдсан. Бусад хелат нэгдлүүд буюу ЭДТА –г зарим хелат нэгдлийн байлцаатай тодорхойлоход энэ аргыг хэрэглэж болно.

Баталсан огноо: 1999-11-25 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 1999-12-01
Ангилал: | 71.100.40 Гадаргуугийн идэвхт бодис |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт