MNS ISO 4323 : 1999

Саван. Хлоридын агуулга тодорхойлох. Потенциаметрийн арга

Хамрах хүрээ

Энэхүү олон улсын стандарт нь гадаргуугийн идэвхит бодис агуулсан буюу агуулаагүй, түүнчлэн нийлмэл найрлагатай ахуйн хэрэглээний савангийн хлоридын агуулгыг потенциометрийн аргаар тодорхойлоход хамаарна.

Баталсан огноо: 1999-11-25 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 1999-12-01
Ангилал: | 71.100.40 Гадаргуугийн идэвхт бодис |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт