MNS AASHTO M 86 : 2005

Бетонон суваг, үерийн ус зайлуулах хоолой Техникийн шаардлага

Хамрах хүрээ

1.1 Энэ стандарт нь урсгал ус, үйлдвэрийн хаягдал, үерийн усны зайлуулалт болон ус зайлуулах хоолойн бүтээцэд хэрэглэх хүчитгээгүй бетон хоолойд хамаарна. 1.2 Энэ шаардлага нь AASHTO M 86-ийн метрийн тооллын хувилбар юм.

Баталсан огноо: 2005-12-22 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2006-01-01
Ангилал: | 93.025 Ус дамжуулалтын гадна тогтолцоо |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт