MNS ISO 129-2 : 2014

Бүтээгдэхүүний техникийн баримт бичиг Хэмжээ ба хүлцлийг заах 2-р хэсэг: Машин үйлдвэрлэлийн зурагт хэмжээ тавих

Хамрах хүрээ

Энэ стандарт нь машин үйлдвэрлэлийн салбарт хэрэглэх техникийн зурагт деталийн хэмжээг хэрхэн заах болон холбогдох дүрэм, журмыг ISO 129 стандартын 2-р хэсэгт хамруулж оруулав.

Баталсан огноо: 2014-10-02 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2015-01-01
Ангилал: | 01.100.01 Техникийн зургийн нийтлэг асуудал |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт