MNS ISO 4831 : 1999

Колиформын тоог тогтоох Колони тоолох арга

Хамрах хүрээ

Энэ стандарт нь хүний хэрэглээний болон малын тэжээлийн зориулалт бүхий бүтээгдэхүүнд байгаа колиформыг шинжлэгдэхүүнээс хамаарч, харилцан зөвшилцсөн 300С, 350С, 370С хэмд өсгөвөрлөсний дараа хатуу тэжээлт орчин дээрх колониудыг тоолох аргын ерөнхий зөвлөмж юм ТАЙЛБАР 1: 300С хэм нь технологийн зорилгоор өсгөвөрлөж тоолоход хэрэглэгдэх ба 350С, 370С нь нийгмийн эрүүл мэндийн салбарын шинжилгээнд колиформ тоог тогтооход ихэвчлэн хэрэглэнэ.

Баталсан огноо: 1999-05-01 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 1999-06-01
Ангилал: | 07.100.30 Хүнсний микробиологи |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт