MNS ISO 129-1 : 2007

Техникийн зураг - Хэмжээ ба хүлцлийг зааж тавих. 1–р хэсэг: Ерөнхий зарчим

Хамрах хүрээ

ISO 129 стандартын энэхүү хэсэгт бүх төрлийн техникийн зургийн хэрэглээнд тохирч байхаар хэмжээ зааж тавих ерөнхий зарчмыг тусгахад хамаарна.

Баталсан огноо: 2007-11-08 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2007-12-01
Ангилал: | 01.100.01 Техникийн зургийн нийтлэг асуудал |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт