MNS ISO 128-71 : 2014

Бүтээгдэхүүний техникийн баримт бичиг. Дүрслэлийн ерөнхий зарчим. 71–р хэсэг: Машин үйлдвэрлэлийн зургийн хялбарчилсан дүрслэл

Хамрах хүрээ

Машин үйлдвэрлэлийн зурагт хялбарчилсан дүрслэлийг хэрэглэх үндсэн арга ба ерөнхий зарчмыг ISO 128 стандартын энэхүү хэсэгт тусгайлан заасан. Энэ стандарт нь MNS ISO 128-20, MNS ISO 128-30, MNS ISO 128-40, MNS ISO 128- 50, MNS ISO 129-1 (Техникийн зураг, хэмжээ ба хүлцлийг зааж үзүүлэх, 1 – р хэсэг: Ерөнхий зарчим), MNS ISO 6411 (Техникийн зураг, Нүхний төвүүдийн хялбарчилсан дүрслэл) эдгээр стандартуудад тулгуурлан MNS ISO 128 стандартын энэхүү хэсгийг боловсруулсан.

Баталсан огноо: 2014-10-02 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2015-01-01
Ангилал: | 01.100.20 Механик байгууламжийн зураг |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт