MNS ISO 128-50 : 2004

Техникийн зураг. Дүрслэлийн ерөнхий зарчим 50-р хэсэг: Дүрслэлийн талбайд огтлол ба зүсэлт хийх үндсэн журам

Хамрах хүрээ

Дор дурьдсан ISO 5452-2 стандартад заасны дагуу техникийн зураг (механикийн, цахилгааны, архитектурын, барилгын инженерийн гэх мэт)-н дүрслэлийн талбайд огтлол ба зүсэлт хийх ерөнхий зарчмыг. Энэхүү ISO 128-50 стандартад тогтоосон болно. Хуулбарлахад тавигдах шаардлагад бичил хуулбар хийх тухай ISO 6428 стандартад заасныг баримтлаж хийхийг анхаарах нь зүйтэй.

Баталсан огноо: 2004-05-27 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2004-09-01
Ангилал: | 01.100.01 Техникийн зургийн нийтлэг асуудал |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт