MNS ISO 128-44 : 2005

Техникийн зураг - Дүрслэлийн ерөнхий зарчим 44-р хэсэг: Машин үйлдвэрлэлийн зурагт хийгдэх зүсэлт.

Хамрах хүрээ

ISO 5456-2 стандартад онцлон заасны дагуу ортогональ проекцын арга хэрэглэж, машин үйлдвэрлэлийн зурагт зүсэлт хийх ерөнхий зарчмыг ISO 128-ын энэхүү хэсэгт тус тусад нь тодорхойлсон байна. Дүрслэлийн талбайд зүсэлт хийх дүрэм, журмыг ISO 128-50 стандартад багтааж оруулсан. Түүнчлэн ISO 6428 стандартыг баримтлан бичил хуулбар хийхийг оролцуулан хуулбарлаж, олшруулах шаардлагыг анхаарах нь зүйтэй. “Тайлбар” Огтлол ба зүсэлт хийх үндсэн дүрмийг ISO 128-40 стандартад заасан болно.

Баталсан огноо: 2005-06-30 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2005-07-01
Ангилал: | 01.100.20 Механик байгууламжийн зураг |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт