MNS 6396 : 2013

Биологийн идэвхт бүтээгдэхүүн ханган нийлүүлэх байгууллагад тавих шаардлага

Хамрах хүрээ

Энэхүү стандарт нь биологийн идэвхт бүтээгдэхүүн ханган нийлүүлэх /цаашид БИБ ханган нийлүүлэх гэх/ үйл ажиллагаа эрхлэх, тусгай зөвшөөрөл олгох, байгууллагын үйл ажиллагааг зохион байгуулах, үнэлгээ өгөх, хянан шалгахад хамаарна. Энэ стандарт нь БИБ дангаар нийлүүлдэг байгууллагад хамаарна.

Баталсан огноо: 2013-09-25 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2013-10-09
Ангилал: | 11.120.01 Эм зүйн нийтлэг асуудал | 67.270 Зохицуулах үйлчилгээтэй хүнс |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт