MNS 5161-1 : 2002

Ахуйн шавьж, мэрэгч устгах, халдваргүйжүүлэлт. Нэгдүгээр хэсэг. Химийн бодисын худалдаа

Хамрах хүрээ

Энэ стандарт нь ахуйн шавьж, мэрэгч устгах, халдваргүйжүүлэх зориулалттай химийн бодисын худалдаалахад хамаарна. Ургамал хамгаалалт, бордоо, бусад зориулалтаар хөдөө аж ахуйд хэрэглэх химийн бодисууд энэ стандартад хамаарахгүй.

Баталсан огноо: 2002-06-27 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2002-07-01
Ангилал: | 71.100.35 Үйлдвэрийн ба ахуйн халдваргүйжүүлэх химийн бодис |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт