MNS ISO 128-40 : 2004

Техникийн зураг. Дүрслэлийн ерөнхий зарчим 40-р хэсэг: Огтлол ба зүсэлт хийх үндсэн журам

Хамрах хүрээ

Доор дурьдсан ISO 5456-2-т заасан ортогональ проекцийн аргаар техникийн (механикийн, цахилгааны, архитектурын, барилгын инженерийн г.м) зургийн бүх салбарт тохирох огтлол ба зүсэлт хийх ерөнхий зарчмыг ISO 128-40 стандартын энэхүү хэсэгт тус тусад нь тодорхойлсон болно. ISO 128-50 стандартад бодитоор дүрсэлсний дагуу тухайн талбайд огтлол буюу зүсэлт хийнэ. ISO 6428 стандартад заасан бичил хуулбарын журмыг баримтлан хуулбарлаж, хувилах шаардлагыг ISO 128 стандартын энэхүү хэсэгт оруулсаныг анхаарвал зохино.

Баталсан огноо: 2004-05-27 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2004-09-01
Ангилал: | 01.100.01 Техникийн зургийн нийтлэг асуудал |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт