MNS 6392 : 2013

Эрүүл мэндийн байгууллагын орчны эрүүл ахуйн шаардлага.

Хамрах хүрээ

2.1 Энэхүү стандартад эрүүл мэндийн байгууллагын барилга байгууламж, гадаад болон дотоод орчны эрүүл ахуйн нөхцөл, халдвар хамгааллын дэглэмд тавих шаардлага хамаарна. 2.2 Эрүүл мэндийн байгууллагын барилга байгууламжийн газaр сонгох, зураг төсөл зохиох, барих, өргөтгөх, ашиглалтад оруулахад мөрдөнө. 2.3 Энэхүү стандартыг улсын болон хувийн хэвшлийн эрүүл мэндийн байгууллагууд эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ үзүүлэх, үнэлгээ хийх, магадлан итгэмжлэх, хяналт тавихад хэрэглэнэ.

Баталсан огноо: 2013-06-27 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2013-08-23
Ангилал: | 11.020 Эрүүл мэндийн шинжлэх ухаан ба эмнэлгийн тусламжийн нийтлэг асуудал |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт