MNS ISO 128-34 : 2004

Техникийн зураг . Дүрслэлийн ерөнхий зарчим .34-р хэсэг: Машин үйлдвэрлэлийн зурагт хэрэглэх байдал

Хамрах хүрээ

ISO 5456-2 стандартад онцлон заасан ортогональ проекцын аргыг мөрдөж, машин үйлдвэрлэлийн зурагт тохирох ISO 128-30 стандартыг нэмэлт болгон оруулж ISO 128-ын энэхүү хэсэгт холбогдох дүрмийг тус тусад нь заасан болно. ISO 6428 стандартын дагуу бичил хуулбар хийлтийг оролцуулан хуулбарлан олшруулах шаардлагыг анхаарч үзэх нь зүйтэй.

Баталсан огноо: 2004-05-27 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2004-09-01
Ангилал: | 01.100.20 Механик байгууламжийн зураг |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт