MNS ISO 128-30 : 2004

Техникийн зураг - Дүрслэх ерөнхий зарчим 30-р бүлэг: Комплекс дүрслэлийн үндсэн журам

Хамрах хүрээ

Олон улсын ISO 5456-2 стандартад заасан комплекс дүрслэлийн арга дээр тулгуурлан техникийн (механик, цахилгаан, архитектур, иргэний барилгын гэх мэт) бүх төрлийн зурагт объектыг комплекс дүрслэлээр харуулах үндсэн журмыг олон улсын ISO 128-30 стандартын энэ бүлэгт тогтоосон. Түүнчлэн энд олон улсын ISO 6428 стандартын дагуу багасган хуулбарлах болон давтан хувилах шаардлагыг тооцжээ.

Баталсан огноо: 2004-05-27 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2004-09-01
Ангилал: | 01.100.01 Техникийн зургийн нийтлэг асуудал |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт