MNS 6384-8 : 2013

Зүрхний олдмол гажиг. Хоёр хавтаст хавхлагын нарийсал. Оношилгоо, мэс заслын эмчилгээ

Хамрах хүрээ

Энэхүү стандартыг Эрүүл мэндийн тухай Монгол улсын хуулийн хүрээнд зүрх судасны мэс заслын чиглэлээр тусламж үйлчилгээ үзүүлж байгаа өмчийн бүх төрөл, хэлбэрийн эрүүл мэндийн байгууллагад ажиллаж байгаа эмч мэргэжилтнүүд үйл ажиллагаандаа дагаж мөрдөнө. Зүрхний нийт олдмол гажгийн 90 хувийг митрал хавхлагын гажиг эзэлдэг, митрал хавхлагын нарийсалын 40 хувь нь дан нарийсал байдаг.

Баталсан огноо: 2013-05-30 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2013-06-18
Ангилал: | 11.020 Эрүүл мэндийн шинжлэх ухаан ба эмнэлгийн тусламжийн нийтлэг асуудал |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт