MNS ISO 3972 : 2001

Мэдэрхүйн үнэлгээ –Арга зүй – Амт мэдрэх чадварыг илэрүүлэх арга

Хамрах хүрээ

Энэ стандарт нь үнэлэгч нарыг мэдэрхүйн үнэлгээний арга техниктэй танилцуулах зорилготой.

Баталсан огноо: 2001-06-28 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2001-08-01
Ангилал: | 67.240 Мэдрэхүйн шинжилгээ |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт