MNS 5117 : 2002

Ортудент бэлдмэл. Техникийн шаардлага

Хамрах хүрээ

Энэ стандарт нь ортудент бэлдмэлийн техникийн болон шинжлэх, савлах, хаяглах, хадгалах, тээвэрлэх шаардлагыг тогтооно.

Баталсан огноо: 2002-03-28 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2002-04-01
Ангилал: | 11.120 Эм зүй |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт