MNS 6946 : 2021

Зэрлэг амьтан аврах, асран хамгаалах үйл ажиллагаа. Хоёр нутагтан, мөлхөгчдөд тавих тусгай шаардлага

Хамрах хүрээ

1. Зэрлэг амьтан авран хамгаалах үйл ажиллагаа эрхэлдэг мэргэжлийн байгууллага, аж ахуйн нэгж, иргэд болон хяналт шалгалтын эрх бүхий байгууллагад хамаарна. 2. Энэхүү стандартыг хоёр нутагтан, мөлхөгчдийг аврах асран хамгаалах үйл ажиллагаа эрхэлж буй мэргэжлийн байгууллага, аж ахуйн нэгж, иргэд, хяналт шалгалтын болон экологи, байгаль хамгааллын чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж буй сургалтын байгууллагууд үйл ажиллагаандаа мөрдлөг болгон хэрэглэнэ.

Баталсан огноо: 2021-12-21 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2022-01-10
Ангилал: | 13.020.99 Хүрээлэн буй орчны хамгаалалд хамаарах бусад стандарт | 65.020.30 Амьтны аж ахуй ба үржүүлэг |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт