MNS 6945 : 2021

Зэрлэг амьтан авран хамгаалах үйл ажиллагаа. Шувууг аврах, асран хамгаалах нийтлэг ба тусгай шаардлага

Хамрах хүрээ

1. Шувууг аврах, асран хамгаалах үйл ажиллагаа эрхэлдэг мэргэжлийн байгууллага, иргэдийн үйл ажиллагаанд хамаарна. 2. Энэхүү стандартыг шувууг аврах, асран хамгаалах үйл ажиллагаа эрхэлж буй мэргэжлийн байгууллага, аж ахуйн нэгж, иргэд, хяналт шалгалтын болон экологи, байгаль хамгааллын чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж буй сургалтын байгууллагууд үйл ажиллагаандаа мөрдлөг болгоно.

Баталсан огноо: 2021-12-21 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2022-01-10
Ангилал: | 13.020.99 Хүрээлэн буй орчны хамгаалалд хамаарах бусад стандарт | 65.020.30 Амьтны аж ахуй ба үржүүлэг |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт