MNS 6950 : 2021

Бөөрний ангиографийн оношилгоо

Хамрах хүрээ

Энэхүү стандартыг Монгол улсын эрүүл мэндийн хуулийн хүрээнд бөөрний судасны гаралтай эмгэг өөрчлөлтүүдийг ангиографийн шинжилгээгээр оношилж байгаа төрийн болон хувийн хэвшлийн бүх шатны эрүүл мэндийн байгууллагууд үйл ажиллагаандаа дагаж мөрдөнө.

Баталсан огноо: 2021-12-27 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2022-01-06
Ангилал: | 11.020 Эрүүл мэндийн шинжлэх ухаан ба эмнэлгийн тусламжийн нийтлэг асуудал |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт