MNS 6949 : 2021

Нийгмийн ажлын үйлчилгээнд тавих нийтлэг шаардлага

Хамрах хүрээ

Монгол улсын нутаг дэвсгэр дээр хувь хүн, гэр бүл, бүлэг, байгууллага, олон нийтэд чиглэсэн нийгмийн ажлын шууд ба шууд бус үйлчилгээ эрхэлдэг төр, төрийн бус, хувийн хэвшлийн байгууллага, нийгмийн ажилтан энэ стандартын шаардлагыг дагаж мөрдөнө.

Баталсан огноо: 2021-12-22 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2021-12-28
Ангилал: | 03.080.20 Компанид зориулсан үйлчилгээ |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт