MNS ISO 12480-4 : 2021

Кран - аюулгүй ашиглалт 4-р хэсэг: Сумт кран

Хамрах хүрээ

ISO 12480 стандартын энэ хэсэг MNS ISO 4306-1 стандартад тодорхойлсон шиг сумт крануудыг аюулгүй ашиглах бодит байдал шаардлагад үндэслэгдсэн. Үүнийг ISO12480-1 стандарттай уялдуулан ашиглахаар зохицуулсан.

Баталсан огноо: 2021-12-27 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2021-12-27
Ангилал: | 53.020.20 Кран |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт