MNS ISO 8686-3 : 2021

Ачаалал ба ачааллын зохицлыг төсөллөх үндэс 3-р хэсэг: Цамхагт кран

Хамрах хүрээ

ISO 8686 стандартын энэхүү хэсэг болох MNS ISO 4306-3 стандартад тусгасан барилгын ажлыг гүйцэтгэхэд хэрэглэх цамхагт краны MNS ISO 8686-1 стандартаар тодорхойлсон суурь бүтцийн тооцооны үзүүлэлт, тавигдах тусгасан. Барилгын ажилд хэрэглэх цамхагт краныг ачааг өргөх, зөөвөрлөх хэрэгсэл бүхий дэгээгээр тоноглосон байна. Цамхагт краныг бусад зориулалтаар ашиглах болон ачаа өргөх өөр төрлийн хэрэгсэл нөхцөлд, тэдгээрт зориулсан нэмэлт тодорхойлолтыг тусгах шаардлагатай.

Баталсан огноо: 2021-12-27 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2021-12-27
Ангилал: | 53.020.20 Кран |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт