MNS 6941 : 2021

Нисэх буудал дахь агаарын хөлгийн шатахууны агуулах, гидрант системийн үйл ажиллагаанд болон шатахууны чанарын хяналтад тавих шаардлага

Хамрах хүрээ

Энэхүү стандарт нь Монгол Улсын иргэний агаарын тээврийн нисэх буудлуудад байрлах шатахууны агуулах, гидрант системд хамаарна. Энэ стандартад заасан нисэх буудлын шатахууны агуулахад нийлүүлэгдэж буй агаарын хөлгийн шатахуун нь EI/JIG 1530 стандартын шаардлага хангасан байна.

Баталсан огноо: 2021-12-02 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2021-12-15
Ангилал: | 75.200 Газрын тос, газрын тосны бүтээгдэхүүн ба байгалийн хий зөөвөрлөх тоног төхөөрөмж | 49.100 Газар дээрх үйлчилгээ, засварын тоног төхөөрөмж |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт