MNS 6940 : 2021

Салхин цахилгаан станц барих газрын салхины эрчим хүчний нөөцийн үнэлгээ хийх аргачлал

Хамрах хүрээ

Энэ стандартыг эрчим хүчний зориулалттай салхин цахилгаан станц барих газрын салхины эрчим хүчний нөөцийн үнэлгээг хийхэд дагаж мөрдөнө.

Баталсан огноо: 2021-11-19 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2021-11-22
Ангилал: | 27.015 Эрчим хүчний үр ашиг. Эрчим хүчний хэмжнэлтийн нийтлэг асуудал | 27.180 Салхин турбины эрчим хүчний тогтолцоо |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт