MNS 6939 : 2021

Эрчим хүчний хэрэглээний шошгын хэлбэр хэмжээ, загварт тавих ерөнхий шаардлага

Хамрах хүрээ

1. Энэхүү стандарт нь эрчим хүчний хэрэглээний хураангуй мэдээллийг агуулсан баримт буюу шошго, түүний хэлбэр хэмжээ, загвар, өнгөний кодыг тодорхойлно. 2. Энэхүү стандартыг эрчим хүчээр ажилладаг машин, тоног төхөөрөмж, ахуйн хэрэглээний цахилгаан бараанд олгох шошгыг хэвлэх, олшруулахад хэрэглэнэ.

Баталсан огноо: 2021-11-19 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2021-11-22
Ангилал: | 27.015 Эрчим хүчний үр ашиг. Эрчим хүчний хэмжнэлтийн нийтлэг асуудал |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт