MNS EN 806-5 : 2021

Барилга доторх унд - ахуйн ус хангамжийн системд тавих техникийн шаардлага. 5-р хэсэг: Ашиглалт ба засвар үйлчилгээ

Хамрах хүрээ

Энэхүү стандартад барилгын гадна болон дотор унд-ахуйн EN 806-1 стандартад нийцсэн ус хангамжийн шугам хоолойн ашиглалт, засвар үйлчилгээний шаардлага хамаарна.

Баталсан огноо: 2021-10-20 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2021-11-09
Ангилал: | 13.060.10 Байгалийн ус | 13.060.20 Ундны ус | 91.140.60 Усан хангамжийн тогтолцоо |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт