MNS EN 806-3 : 2021

Барилга доторх унд - ахуйн ус хангамжийн системд тавих техникийн шаардлага. 3-р хэсэг: Шугам хоолойн хэмжээ-Хялбаршуулсан арга

Хамрах хүрээ

Энэхүү стандартад MNS EN 806-1 болон MNS EN 806-2 стандартаар тодорхойлогдох барилга доторх унд-ахуйн ус хангамжийн систем хамаарна. Энэхүү стандартад 4.2-т тодорхойлсон стандарт угсралтын үе дэх ундны усны шугам хоолойн хэмжээг тооцоолох арга хамаарна. Энэхүү стандартад гал унтраах системийн шугам хоолойн хэмжээ хамаарахгүй.

Баталсан огноо: 2021-10-20 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2021-11-09
Ангилал: | 13.060.10 Байгалийн ус | 13.060.20 Ундны ус | 91.140.60 Усан хангамжийн тогтолцоо |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт