MNS EN 806-2 : 2021

Барилга доторх унд - ахуйн ус хангамжийн системд тавих техникийн шаардлага. 2-р хэсэг: Зураг төсөл

Хамрах хүрээ

Энэхүү баримт бичиг нь барилга доторх унд-ахуйн ус хангамжийн систем, мөн барилгын гадна орших боловч тухайн барилгад хамаарах зарим шугам хоолойн (EN806-1стандартыг харна уу) зураг төслийг зохиоход тавигдах тусгай шаардлагуудыг тодорхойлж, холбогдох санал зөвлөмж өгөх зорилготой ба шинээр хийх угсралт суурилуулалт, өөрчлөлт шинэчлэлт, засвар үйлчилгээний ажилд хамаарна.

Баталсан огноо: 2021-10-20 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2021-11-09
Ангилал: | 13.060.10 Байгалийн ус | 13.060.20 Ундны ус | 91.140.60 Усан хангамжийн тогтолцоо |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт