MNS ISO 18541-6 : 2021

Автотээврийн хэрэгсэл - Автотээврийн хэрэгслийн техникийн үйлчилгээ, засварын мэдээлэлд нэвтрэх стандартчилсан хандалт (RMI) – 6-р хэсэг: L-ангиллын Автотээврийн хэрэгслийн тодорхой техникийн үйлчилгээ, засварын мэдээлэл хэрэглэх тохиолдол ба шаардлага

Хамрах хүрээ

Энэхүү баримт бичиг нь хоёр ба гурав болон дөрвөн дугуйт автотээврийн хэрэгслийн (L- ангилал) техникийн үйлчилгээ, засварын мэдээлэл (RMI)-д стандарт хандалтаар хандаж нэвтрэхэд хамаарах бүх элементийг агуулсан болно. (тодорхойлолт, хэрэглэх тохиолдол, техникийн шаардлага, хэрэглэгчийн үйлдлийн интерфейс “холбоос”-т тавигдах шаардлага ба тохирлын туршилт гэх мэт) Энэхүү баримт бичгийг ISO 18541-1, ISO 18541-2, ISO 18541-3 болон ISO 18541-4 стандартад үндэслэж боловсруулсан. Уг баримт бичиг нь автотээврийн хэрэгслийн техникийн үйлчилгээ, засварын мэдээлэл (RMI)-д хандах стандартчилсан хандалтыг L-төрөл ангиллын автотээврийн хэрэгсэлд Европын комиссын M/421-ийн зорилго ба зарчмуудыг баримтлан зохицуулна. Энэхүү баримт бичгийг Дижитал Хавсралтын RMI-ийн стандарт хайлтын нэр томьёоны хэрэглээнд эшилнэ. Дижитал Хавсралт нь ISO 18542 стандартад заасан үйл явцыг дагаж мөрдөнө. ISO 18542 стандартад заасны дагуу холбогдох Дижитал Хавсралтын боловсруулалт, түүний ашиглалтыг Бүртгэлийн эрх бүхий Байгууллагад CEN хариуцуулахаар дэвшүүлнэ.

Баталсан огноо: 2021-09-20 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2021-11-04
Ангилал: | 13.040.50 Тээврийн шатсан хийн бохирдол | 43.060.20 Даралт үүсгэх, агаар, шатсан хийг дамжуулах тогтолцоо |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт