MNS ISO 18541-4 : 2021

Автотээврийн хэрэгсэл - Автотээврийн хэрэгслийн Техникийн үйлчилгээ, засварын мэдээлэлд нэвтрэх стандартчилсан хандалт (RMI) - 4-р хэсэг: Тохирлын туршилт

Хамрах хүрээ

Автотээврийн хэрэгсэл үйлдвэрлэгч өөрийнхөө боловсруулсан RMI системээ тохирлын туршилтаар үнэлэхийг ISO 18541 стандартын энэ хэсэгт тодорхойлсон болно. Тохирлын туршилт ISO 18541-1-д тодорхойлсон хэрэглэх тохиолдол болон ISO 18541-2, ISO 18541-3 стандартуудад заасан шаардлагуудыг дагаж мөрдөнө. Үйлдвэрлэгчийн боловсруулсан RMI системийг тохирлын туршилтаар шалгах, мэдээллээр хангах нь ISO 18541 стандартын энэ хэсгийн гол зорилго юм. RMI систем боловсруулах үйл явцын төгсгөлийн шат бол эцсийн хэрэглэгчид өндөр шаардлага хангасан үйлдэл бүхий гүйцэтгэлтэй RMI систем хүргэх явдал болно.

Баталсан огноо: 2021-09-20 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2021-11-04
Ангилал: | 13.040.50 Тээврийн шатсан хийн бохирдол | 43.060.20 Даралт үүсгэх, агаар, шатсан хийг дамжуулах тогтолцоо |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт