MNS ISO 18541-3 : 2021

Автотээврийн хэрэгсэл-Автотээврийн хэрэгслийн техникийн үйлчилгээ, засварын мэдээлэлд нэвтрэх стандартчилсан хандалт (RMI) - 3-р хэсэг: Хэрэглэгчийн үйлдлийн интерфейс (холбоос)-д тавигдах шаардлага

Хамрах хүрээ

ISO 18541 стандартын энэ хэсэгт хараат бус операторт зориулсан техникийн үйлчилгээ, засварын мэдээллийн (RMI) системд нэвтрэх хандалт ба хэрэглэгчийн үйлдлийн интерфейс (холбоос)-ын шаардлагыг агуулсан болно. ISO 18541 стандартын энэ хэсэг нь автотээврийн хэрэгслийн үйлдвэрлэгчийн RMI системтэй холбоотой хэрэглэгчийн үйлдлийн бүх интерфейст тавигдах шаардлагыг тодорхойлно. ISO 18541-1-д заасан хэрэглэх тохиолдлоос үүсэх хэрэгцээг эдгээр шаардлагад тусгасан болно.

Баталсан огноо: 2021-09-20 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2021-11-04
Ангилал: | 13.040.50 Тээврийн шатсан хийн бохирдол | 43.060.20 Даралт үүсгэх, агаар, шатсан хийг дамжуулах тогтолцоо |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт