MNS ISO 18541-2 : 2021

Автотээврийн хэрэгсэл – Автотээврийн хэрэгслийн техникийн үйлчилгээ, засварын мэдээлэлд нэвтрэх стандартчилсан хандалт (RMI) - 2-р хэсэг: Техникийн шаардлага

Хамрах хүрээ

ISO 18541 стандартын энэ хэсэг нь хараат бус бие даасан операторт зориулсан техникийн үйлчилгээ, засварын мэдээллийн (RMI) системд нэвтрэх хандалт ба техникийн шаардлагыг агуулсан болно. ISO 18541 стандартын энэ хэсэг нь автотээврийн хэрэгслийн үйлдвэрлэгчийн RMI системтэй холбоотой хамгийн бага техникийн шаардлагыг тодорхойлно. ISO 18541- 1-д заасан хэрэглэх тохиолдлоос үүсэх хэрэгцээг эдгээр шаардлагад тусгасан болно.

Баталсан огноо: 2021-09-20 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2021-11-04
Ангилал: | 13.040.50 Тээврийн шатсан хийн бохирдол | 43.060.20 Даралт үүсгэх, агаар, шатсан хийг дамжуулах тогтолцоо |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт