MNS ISO 21069-2 : 2021

Автотээврийн хэрэгсэл - Өнхрүүлэгт төхөөрөмж ашиглан зөвшөөрөгдөх хамгийн их масс нь 3.5 тонноос их автотээврийн хэрэгслийн тоормосны системийг турших - 2-р хэсэг: Шингэн, хий хосолсон дамжуулгатай тоормосны систем

Хамрах хүрээ

ISO 21069 стандартын энэ хэсэг нь тоормосны туршилтаар харьцуулах боломжтой дүнг хэрхэн тодорхойлох аргыг тайлбарласан бөгөөд ингэснээр ажлын тоормосны системийн идэвхжилтийг өнхрүүлэгт төхөөрөмжөөр тодорхойлж, түүнийг үнэлэх боломжтой болно. ISO 21069 стандартын энэ хэсэг дараах бүтэцтэй байна: - тэмдэглэгээ ба тодорхойлолт; - туршилтын арга; - туршилт хийх нөхцөл; - туршилтад шаардлагатай төхөөрөмж; - туршилтын төхөөрөмжийн нарийвчлал; - өгөгдөл болон шаардлагатай тооцоолол; - дүнг танилцуулах - туршилтад тэнцэхэд тавигдах шалгуур үзүүлэлт ISO 21069 стандартын энэ хэсэг нь суудлын автомашинд үл хамаарна.

Баталсан огноо: 2021-09-20 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2021-11-04
Ангилал: | 13.040.50 Тээврийн шатсан хийн бохирдол | 43.060.20 Даралт үүсгэх, агаар, шатсан хийг дамжуулах тогтолцоо |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт