MNS 6933 : 2021

Автотээврийн хэрэгсэл. Мотоцикл. ерөнхий шаардлага

Хамрах хүрээ

1 Энэ стандартад MNS ISO 3833:2010 стандартад заасан мотоциклыг ашиглахад тавих шаардлагыг тогтооно. 2 Энэхүү стандартыг мотоциклыг бүртгэх, хяналт тавих, ашиглах, байгууллага, хувь хүн мөрдөнө.

Баталсан огноо: 2021-09-20 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2021-11-04
Ангилал: | 43.020 Авто замын тээврийн хэрэгслийн нийтлэг асуудал |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт