MNS ISO 30401 : 2021

Мэдлэгийн менежментийн тогтолцоо - Шаардлага

Хамрах хүрээ

Энэхүү баримт бичиг нь байгууллага дахь мэдлэгийн менежментэд зориулан үр өгөөжтэй менежментийн тогтолцоо бий болгох, хэрэгжүүлэх, үргэлжлүүлэх, хянах болон сайжруулахад тавигдах шаардлага болон гарын авлагыг танилцуулав. Эдгээр бүх шаардлага нь байгууллагын төрөл, хэмжээ, үйлдвэрлэл болон үйлчилгээнээс үл хамааран ямар ч байгууллагад хэрэгжүүлэх боломжтой.

Баталсан огноо: 2021-10-13 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2021-10-20
Ангилал: | 03.100.30 Хүний нөөцийн менежмент |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт