MNS 6929-2 : 2021

Архивын зориулалттай барилга. 2-р хэсэг: Байгууллагын архивын өрөө, хадгаламжийн санд тавих шаардлага

Хамрах хүрээ

1.Энэ стандарт нь өмчийн хэлбэрээс үл хамааран Монгол Улсад үйл ажиллагаа явуулж байгаа төрийн болон төрийн бус байгууллага, хуулийн этгээд (цаашид “Байгууллага” гэх)-ийн архивын өрөө, хадгаламжийн санд тавих шаардлагыг тогтооно. 2.Захиргааны зориулалттай олон нийтийн барилгын зураг төсөлд байгууллагын архивын өрөө, хадгаламжийн санг төлөвлөх, өрөө тасалгааг архивын зориулалтаар шинэчлэн засварлахад мөрдөнө.

Баталсан огноо: 2021-09-16 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2021-10-18
Ангилал: | 91.040.99 Бусад зориулалтын барилга |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт