MNS 6929-1 : 2021

Архивын зориулалттай барилга. 1-р хэсэг: Ерөнхий шаардлага

Хамрах хүрээ

Энэхүү стандартыг архивын төрөл, өмчлөлийн хэлбэрээс үл хамааран архивын зориулалттай барилгын (цаашид “Архивын барилга” гэх) зураг төсөл боловсруулах, шинээр барьж байгуулах, засвар шинэчлэл хийх болон гал, ус, гэмт халдлагаас хамгаалах, тоног төхөөрөмж, техник хэрэгслийн шаардлага, архивын барилгын өрөө тасалгаа, хадгаламжийн сангийн гэрэлтүүлэг, чийгшил, дулаан хангамж, ариун цэвэр, эрүүл ахуйн шаардлагыг хангахад мөрдөнө.

Баталсан огноо: 2021-09-16 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2021-10-18
Ангилал: | 91.040.99 Бусад зориулалтын барилга |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт