MNS OIML R 46-1/-2 : 2021

Идэвхтэй цахилгаан эрчим хүчний тоолуур. 1-р хэсэг: Хэмжил зүйн ба техникийн шаардлага 2-р хэсэг: Хэмжил зүйн хяналт ба ажиллагааны туршилт

Хамрах хүрээ

Энэ стандарт нь хуулиар зохицуулагдах хэмжил зүйн хяналтад хамаарах цахилгааны тоолуурын хэмжил зүйн ба техникийн шаардлагыг тогтооно. Загварын туршилт, шалгалт баталгаажуулалт ба ээлжит шалгалт баталгаажуулалтын үед эдгээр шаардлагыг хэрэглэнэ. Загвар нь батлагдсан тоолуурт өөрчлөлт орсон бол энэ стандартыг мөн ашиглана. Энэ стандарт нь зөвхөн идэвхтэй эрчим хүчний тоолуурт хамаарах ба бусад төрлийн тоолуур нь энэ баримт бичгийн шинэ хувилбарт тусгагдах болно. Тоолуур нь 690 В хүртэлх хүчдэлтэй системд шууд эсвэл трансформатортай холбогдон ажиллана.

Баталсан огноо: 2021-09-28 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2021-09-30
Ангилал: | 17.220.20 Цахилгаан ба соронзон хэмжигдэхүүний хэмжилт |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт