MNS ISO/IEC 27003 : 2021

Мэдээллийн технологи. Аюулгүй байдлын арга техник. Мэдээллийн аюулгүй байдлын менежментийн тогтолцоо. Удирдамж

Хамрах хүрээ

Энэ стандарт нь MNS ISO/IEC 27001:2021 стандартыг удирдамж болон тайлбараар хангана.

Баталсан огноо: 2021-09-22 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2021-09-27
Ангилал: | 33.040 Цахилгаан холбооны систем |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт