MNS AASHTO M 323 : 2021

Суперпэйв эзэлхүүний аргаар хольц төсөллөх техникийн шаардлага.

Хамрах хүрээ

1.1. Энэхүү техникийн шаардлага нь Суперпэйв эзлэхүүний аргаар асфальтбетон хольцыг төлөвлөхдөө дүүргэгч ба хольцын шинж чанарыг ашиглан асфальтбетон хольцын орц тогтоох томьёоллыг гаргадаг. 1.2. Энэхүү стандарт нь Суперпэйвийн эзлэхүүний хольц төлөвлөлтөд зориулсан холбогч, дүүргэгч асфальтбетон хольцын чанарын хамгийн бага шаардлагыг тодорхойлсон болно. 1.3. Энэхүү стандартын зарчим нь аюултай материал, үйл ажиллагаа, тоног төхөөрөмжтэй холбогдсон байж болно. Харин стандартыг ашиглахтай холбоотой аюулгүй байдлыг зохицуулахгүй болно. Стандартыг хэрэглэхийн өмнө аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн дүрэм журмыг мөрдөж, зохицуулалтын хязгаарлалтыг хэрэглэх боломжтой эсэхийг тодорхойлох үүргийг хэрэглэгч хүлээнэ.

Баталсан огноо: 2021-09-14 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2021-09-20
Ангилал: | 93.080.20 Авто замын байгууламжийн материал |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт