MNS ISO 128-23 : 2004

Техникийн зураг-Дүрслэлийн ерөнхий зарчим 23-р хэсэг : Барилгын зурагт хэрэглэх шугам

Хамрах хүрээ

Энэ стандартад архитектурын зураг, инженерийн хийц, бүтээцийн зураг, барилгын инженерийн шугам сүлжээний зураг, барилгын инженерийн зураг, ногоон байгууламж ба хот байгуулалтын зургийг багтаасан зохион бүтээх баримт бичгийн хэрэглээ, түүнд хэрэглэх зураасны хэлбэр төрлийг дүрслэхэд чиглэгдэнэ.

Баталсан огноо: 2004-12-23 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2005-01-01
Ангилал: | 01.100.01 Техникийн зургийн нийтлэг асуудал |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт