MNS 6926 : 2021

Текстилийн тогтвортой үйлдвэрлэл – Удирдамж

Хамрах хүрээ

1 Энэхүү стандарт нь текстилийн үйлдвэрлэл эрхлэгчид болон тохирлын үнэлгээний байгууллагуудад тавих шаардлагыг тогтооход хамаарна. 2 Энэхүү стандартыг текстилийн тогтвортой үйлдвэрлэл эрхэлж буй үйлдвэрлэгч болон түүнийг баталгаажуулах тохирлын үнэлгээний байгууллагууд хэрэглэнэ.

Баталсан огноо: 2021-07-22 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2021-07-30
Ангилал: | 59.020 НЭХМЭЛ БА АРЬС ШИРНИЙ ТЕХНОЛОГИ |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт