MNS 6900 : 2021

Арьс хатгах сорилын арга

Хамрах хүрээ

Иммунглобулин Е эсрэгбиеийн оролцоо бүхий дархлааны хэт мэдрэгшлийн 1-р хэв шинжийн урвалын эмгэг жамаар явагддаг харшлын өвчнүүдийг оношлох, ялган оношлоход эмнэл зүйн чухал ач холбогдол бүхий арьс хатгах сорилын стандартыг мөрдүүлэхэд оршино.

Баталсан огноо: 2021-06-15 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2021-07-09
Ангилал: | 11.020 Эрүүл мэндийн шинжлэх ухаан ба эмнэлгийн тусламжийн нийтлэг асуудал |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт