MNS 6899 : 2021

Биологийн идэвхт бүтээгдэхүүн “Долоодой” 3,0 г мөхлөг Техникийн шаардлага

Хамрах хүрээ

Энэхүү стандартаар “Долоодой“ 3.0 мөхлөг бэлдмэлийг үйлдвэрлэх, чанарыг шалгах, савлах, хаяглах, хадгалах, тээвэрлэхэд тавих техникийн шаардлагыг тогтооно.

Баталсан огноо: 2021-06-15 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2021-07-09
Ангилал: | 11.120.99 Эм зүйд хамаарах бусад стандарт |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт