MNS 6883 : 2020

Хятад байцай /тост байцай/. Техникийн ерөнхий шаардлага

Хамрах хүрээ

Энэхүү стандарт нь шинэ ургацын хятад байцай (Brassica rapa subsp. chinensis L.)-ны чанар, аюулгүй байдлын үзүүлэлтийг тогтоох, шалгах, савлах, хаяглах, хадгалах, тээвэрлэхэд хамаарна.

Баталсан огноо: 2020-12-30 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2021-06-01
Ангилал: | 67.080.20 Ногоо, ногоогоор хийсэн бүтээгдэхүүн |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт